X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيدمجموعه اشعار و نوشته های غمگین من

مجموعه اشعار و نوشته های غمگین من

موضوعات
Category

محبوب ترین مطالب
Most visited Postss

ارشیو وبلاک
Archived blog

لينك هاي روزانه
Daily Links

کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 5
» بازديد ديروز : 0
» افراد آنلاين : 1
» بازديد ماه : 14
» بازديد سال : 48
» بازديد کل : 48
» اعضا : 0
» مطالب : 19

آزمون ساكن بودن از طريق نمودار همبستگي و ريشه واحد


تاریخ انتشار پست : 1396/11/28 بازدید : 0

آزمون ساكن بودن از طريق نمودار همبستگي و ريشه واحد[1]

يك آزمون ساده براي ساكن بودن براساس تابع خود همبستگي (ACF) مي باشد. (ACF) در وقفه k با  نشان داده مي شود و بصورت زير تعريف مي گردد.

از آنجاييكه كوواريانس و واريانس، هر دو با واحدهاي يكساني اندازه گيري مي‌شوند،  يك عدد بدون واحد يا خالص است.  به مانند ديگر ضرايب همبستگي، بين (1-) و (1+) قرار دارد. اگر  را در مقابل K (وقفه ها) رسم نماييم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگي جامعه ناميده مي شود. از آنجايي كه عملاً تنها يك تحقق واقعي (يعني يك نمونه) از يك فرآيند تصادفي را داريم، بنابراين تنها مي‌توانيم تابع خود همبستگي نمونه،  را بدست آوريم. براي محاسبه اين تابع مي‌بايست ابتدا كوواريانس نمونه در وقفه K و سپس واريانس نمونه را محاسبه نماييم.

كه همانند نسبت كوواريانس نمونه به واريانس نمونه است. نمودار  در مقابل K نمودار همبستگي نمونه ناميده مي شود. در عمل وقتي  مربوط به جامعه را ندايم و تنها  را براساس مصداق خاصي از فرآيند تصادفي در اختيار داريم بايد به آزمون فرضيه متوسل شويم تا بفهميم كه  صفر است يا خير. بارتلت (1949)[2] نشان داده است كه اگر يك سري زماني كاملاً تصادفي يعني نوفه سفيد باشد، ضرايب خود همبستگي نمونه تقريباً داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس  مي باشد كه در آن n حجم نمونه است. براين اساس مي توان يك فاصله اطمينان، در سطح 95 درصد ساخت. بدين ترتيب اگر  تخميني در اين فاصله قرار گيرد، فرضيه(=0) را نمي توان رد كرد. اما اگر  تخميني خارج از اين فاصله اعتماد قرار گيرد مي توان صفر بودن  را رد كرد.

آزمون ديگري نيز بصورت گسترده براي بررسي ايستايي سريهاي زماني بكار مي‌رود كه به آزمون ريشه واحد معروف است. براي فهم اين آزمون مدل زير را در نظر بگيريد[3]:

Yt = Yt-1+Ut

Ut جمله خطاي تصادفي است كه فرض مي شود بوسيله يك فرآيند تصادفي مستقل (White Noise) بوجود آمده است. (يعني داراي ميانگين صفر، واريانس ثابت  و غير همبسته مي باشد).

خواننده مي تواند تشخيص دهد كه معادله فوق، يك معادلخ خود رگرسيون مرتبه اول يا AR(1) مي باشد. در اين معادله مقدار Y در زمان t بر روي مقدار آن در زمان (t-1) رگرس شده است. حال اگر ضريب Yt-1 برابر يك شود مواجه با مساله ريشه واحد مي شويم. يعني اين امر بيانگر وضعيت غير ايستايي سري زماني Yt مي باشد. بنابراين اگر رگرسيون زير را اجرا كنيم:

و تشخيص دهيم كه  است، گفته مي شود متغير Yt داراي يك ريشه واحد است. در اقتصاد سنجي سريهاي زماني، سري زماني كه داراي يك ريشه واحد باشد، نمونه‌اي از يك سري زماني غير ايستا است.

معادله فوق غالباً به شكل ديگري نيز نشان داده مي شود:

كه در آن ،  اپراتور تفاضل مرتبه اول مي باشد. توجه كنيد كه  است. اما اكنون فرضيه صفر ما عبارت است از  كه اگر  برابر با صفر باشد مي توانيم معادله فوق را بصورت زير بنويسيم:

اين معادله بيانگر آن است كه تفاضل اول سري زماني Yt ساكن مي باشد. زيرا بنا به فرض Ut يك جمله اختلال سفيد (اختلال خالص) مي باشد.

اگر از يك سري زماني يك مرتبه تفاضل گرفته شود (تفاضل مرتبه اول) و اين سري تفاضل گرفته شده ساكن باشد، آنگاه سري زماني اصلي (انباشته از مرتبه اول[4]) مي باشد و به صورت I(1) نشان داده مي شود.

به طور كلي اگر از يك سري زماني d مرتبه تفاضل گرفته شود، انباشته از مرتبه d يا I(d) مي باشد. پس هرگاه يك سري زماني انباشته از مرتبه يك يا بالاتر باشد سري زماني غير ايستا خواهد بود. بطور متعارف اگر d=0 باشد، در نتيجه فرآيند I(0) نشان دهنده يك فرآيند ساكن مي باشد. به همين علت نيز يك فرآيند ساكن بصورت I(0) مورد استفاده قرار مي گيرد.

براي وجود ريشه واحد تحت فرضيه  از آمار  يا (tau)[5] استفاده مي‌كنيم، مقادير بحراني اين آماره به روش شبيه سازي مونت كارلو توسط ديكي و فولر بصورت جداول آماري محاسبه شده است. (متاسفانه آماره t ارائه شده حتي در نمونه‌هاي بزرگ از توزيع t استيودنت پيروي نمي كند و در نتيجه نمي توان از كميت بحراني t براي انجام آزمون استفاده كرد.)

در ادبيات اقتصادسنجي آزمون  يا (tau)، به آزمون ديكي- فولر (DF) مشهور مي‌باشد. بايد توجه داشت كه اگر فرضيه صفر  رد شود، سري زماني ساكن بوده و مي توان از تابع آزمون t استيودنت استفاده نمود.

اگر قدر مطلق آماره محاسباتي (tau)، بزرگتر از قدر مطلق مقادير بحراني (DF) يا مك كينان باشد، آنگاه فرضيه مبتني بر ساكن بودن سري زماني را رد نمي كنيم از طرف ديگر اگر مقدار قدر مطلق محاسباتي كمتر از مقدار بحراني باشد، سري زماني غير ايستا خواهد بود.

به دلايل عملي و نظري، آزمون ديكي- فولر براي رگرسيون هايي بكار گرفته مي‌شود كه به فرم زير باشند:

معادله بدون عرض از مبدا و بدون روند.                  

معادله با عرض از مبدا.                

معادله با عرض از مبدا و باروند.          

اگر جمله خطاي Ut خود همبسته باشد، (معادله با عرض از مبدا و با روند) را مي‌توان بصورت زير تعديل نمود:

اينكه چه تعداد جملات تفاضلي با وقفه مي بايست در مدل لحاظ شود وابسته به اين است كه تا چه تعداد ورود اين جملات، سبب استقلال سريالي جمله خطا مي‌گردد.

هنگاميكه از آزمون (DF) براي مدل فوق استفاده مي شود، از آن به عنوان آزمون ديكي- فولر تعميم يافته (ADF) ياد مي شود. تابع آزمون (ADF) داراي توزيعي مجانبي همانند تابع آزمون (DF) بوده و از مقادير بحراني يكساني، براي آنها مي توان استفاده كرد.[1]  Correlogram and Unit root test of stationary

[2]  Bartlett

[3]  مباني اقتصاد سنجي- دامودار گجراتي- موسسه انتشارات دانشگاه تهران- بهار 1378- چاپ دوم با تجديد نظر.

[4]  Intergrated of order one

[5]  (tau) statistic

دسته :
برچست ها :

بررسي ايستايي (ساكن بودن) سري هاي زماني


تاریخ انتشار پست : 1396/11/21 بازدید : 0

تخمين مدل و استنتاج آماري

بررسي ايستايي (ساكن بودن) سري هاي زماني[1]

قبل از تخمين مدل، به بررسي ايستايي مي پردازيم. مي توان چنين تلقي نمود كه هر سري زماني توسط يك فرآيند تصادفي توليد شده است. داده هاي مربوط به اين سري زماني در واقع يك مصداق از فرآيند تصادفي زير ساختي است. وجه تمايز بين (فرآيند تصادفي) و يك (مصداق) از آن، همانند تمايز بين جامعه و نمونه در داده هاي مقطعي است. درست همانطوري كه اطلاعات مربوط به نمونه را براي استنباطي در مورد جامعه آماري مورد استفاده قرار مي دهيم، در تحليل سريهاي زماني از مصداق براي استنباطي در مورد فرآيند تصادفي زير ساختي استفاده مي كنيم. نوعي از فرآيندهاي تصادفي كه مورد توجه بسيار زياد تحليل گران سريهاي زماني قرار گرفته است فرآيندهاي تصادفي ايستا مي باشد.

براي تاكيد بيشتر تعريف ايستايي، فرض كنيد Yt يك سري زماني تصادفي با ويژگيهاي زير است:

(1)                                                                        : ميانگين

(2)                                                                   واريانس :

(3)                                    كوواريانس :

(4)                         ضريب همبستگي :

كه در آن ميانگين ، واريانس  كوواريانس  (كوواريانس بين دو مقدار Y كه K دوره با يكديگر فاصله دارند، يعني كوواريانس بين Yt و Yt-k) و ضريب همبستگي  مقادير ثابتي هستند كه به زمان t بستگي ندارند.

اكنون تصور كنيد مقاطع زماني را عوض كنيم به اين ترتيب كه Y از Yt به Yt-k تغيير يابد. حال اگر ميانگين، واريانس، كوواريانس و ضريب همبستگي Y تغييري نكرد، مي توان گفت كه متغير سري زماني ايستا است. بنابراين بطور خلاصه مي توان چنين گفت كه يك سري زماني وقتي ساكن است كه ميانگين، واريانس، كوواريانس و در نتيجه ضريب همبستگي آن در طول زمان ثابت باقي بماند و مهم نباشد كه در چه مقطعي از زمان اين شاخص ها را محاسبه مي كنيم. اين شرايط تضمين مي كند كه رفتار يك سري زماني، در هر مقطع متفاوتي


[1]  Stationary

دسته :
برچست ها :

«خط مشي كيفيت اداره ي كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان يزد »

اداره ي كل استاندارد استان يزد سياست هاي كل موسسه ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را مطابق با قوانين و مقررات، شناسه ها و دستور العمل هاي مربوطه اجرا نموده و در اين راستا اقدامات ذيل را براي جلب رضايت هر چه بيش تر تمامي طرفهاي ذي حق و ذي نفع برآوردن نيازها و انتظارات آنها در حد مقررات و مسئوليت ها انجام مي دهد.

1-گسترش اجراي تشويقي استاندارد هاي ملي از راه توسعه ي كاربرد علامت استاندارد ايران

2.نظارت دقيق بر اجراي استاندارد هاي اجباري اعم از توليدات داخلي، صادرات و واردات.

3-شفاف سازي گردش كارهاي اداره ي كل و توسعه ي نظام اطلاع رساني در چارچوب دولت، الكترونيك

4- ترغيب و گسترش مشاركت آگاهانه ي عموم مردم به ويژه نمايندگان تشكل هاي تخصصي و حرفه اي ذيربط در تدوين استانداردها و در راستاي شعار سال 2004 سازمان بين المللي استاندارد ( استاندارد هاي ملي در خدمت جامع جهاني اطلاعات)

5- توسعه ي فرهنگ استاندارد از طريق آموزش عمومي و تبليغات

6- ارتقاء كارايي، اثر بخشي، بهره وري فعاليت هاي ادارة كل

7- برتري دادن تدابير پيشگيرانه بر اقدامات اصلاح و جيراني

8- بالا بردن انظار عمومي از كيفيت محصولات، سطح استانداردها، تقويت اعتماد و گرايش جامعه به مصرف كالاهاي داراي علامت استاندارد ايران.

9- ايجاد اطمينان به مشتريان در جهت حفظ دارايي هاي آن.

به منظور سازمان دهي بهتر فعاليت ها و موفقيت بيش تر يك سيستم مديريت كيفيت منطبق با استاندارد ايران.

ايزو 9001 ( 1380) طراحي و مستقر گرديده است و در اين راستا فرآيندهاي موجود شناسايي و تعريف مي شود و به طور منظم توسط نماينده ي مديريت و تحت نظارت مدير كل مورد باز نگهداري قرار مي گيرد. از نتايج حاصله براي اتخاذ تدابير لازم در بهبود مداوم عمل كرد سيستم مديريت كيفيت اداره ي كل استفاده مي شود.

به منظور پيگيري و نظارت بر حسن اجراي سياست هاي فوق نماينده اي از سوي مدير كل تعيين گرديده است كه علاوه بر وظايف معمول خود:

الف: نسبت به ايجاد، اجرا و برقراري فرآيندهاي مورد نياز براي سيستم مديريت كيفيت اطمينان حاصل مي كند.

ب : مرتباً در مورد عمل كرد سيستم مديريت كيفيت و هرنوع نياز براي بهبود به مدير كل گزارش مي دهد.

ج: نسبت به گسترش آگاهي در مورد خواسته هاي مشتري در سراسر سازمان اطمينان حاصل مي نمايد.

با توجه به تعهدي كه كليه ي كاركنان در تحقق اين خط مشي دارند شكي نيست كه همكاران با درك كامل مفاد اين خط مشي و روش هاي اجرايي و دستورالعمل هاي ناشي از آن با علاقه و پشتكار در اجراي آنها و حفظ اعتبار اداره كل و بالطبع، موسسه نهايت جديد و مشاركت را به كار خواهند برد.

شرح وظايف : مدير كل

1- تعيين سياست ها، برنامه هاي اجرايي جهت تحقق اهداف اداره ي كل در راستاي اهداف بلند مدت و كوتاه مدت مؤسسه ي استاندارد

2- نظارت و كنترل و بازرسي برنامه هاي اجرايي

3- هماهنگي با كار گروه صنايع و معادن و اجراي مصوبات كميته ي برنامه ريزي استان

شرح وظايف : مسئول دفتر

1- رابطه ي شبكه ي دولت

2- تهيه و تنظيم ليست متقاضيان ملاقات با مدير كل

3- اقدام لازم جهت برقراري ارتباط با مدير كل و پاسخ گويي به تماس هاي تلفني

4- تنظيم برنامه هاي جلسات دفتر مديريت

5- ثبت نامه ها، اوراق، پرونده ها و ساير مكاتبات در دفتر انديكاتور و انديكس ويژه مدير كل.


دسته :
برچست ها :

استاندارد 16949 ISO/TS و دامنه قرار گیری


تاریخ انتشار پست : 1396/11/7 بازدید : 0

« استاندارد 16949 ISO/TS »

با وجود آنكه استانداردهاي سري 9000 ISO به دليل ماهيت مستقل خود، براي بسياري از نهادها به عنوان پايه و اساس ساختن سيستم مديريت كيفيت قرار گرفته، اما برخي از حوزه هاي، اقتصادي بخصوص، مانند صنايع خودرو كه علاقه بيشتري بر برآورد شدن خواسته هاي كيفي خود دارند اقدام به تدوين الزامات ويژه نموده اند و اجراي اين خواسته ها را براي تامين كنندگان خود الزام نموده اند.

امروزه سيستم كيفيت بر مبناي 16949 ISO/TSI را بهترين الگوي سيستم مديريت كيفيت در جهان براي صنعت خودرو مي باشد.

مزاياي به كارگيري استاندارد:

-انطباق كامل با استاندارد 2000: 9001 ISO و قابليت تلفيق بخصوص براي داده هاي توليدي كه هم براي صنعت خودرو و هم خارج از آن فعاليت مي نمايند.

-قابليت انطباق و سازگاري با استاندارد مديريت، زيست محيطي 1400 ISO

- استقرار يك سيستم مديريت كيفيت فرآيند گر كه متضمن ايجاد بهبود مداوم در سازمان و حركت به سمت مدلهاي TQM و تعالي سازمان است.

- قابليت انطباق سيستم با الزامات خودرو سازمان ايراني

- استفاده از مزاياي عمومي سيستمهاي مديريت كيفيت.

دامنه كاربرد:

اين استاندارد براي سازمانهاي توليد كننده و تأمين كننده قطعات خودرو تدوين شده است. اين مشخصه فني مي تواند براي زنجيره تأمين خودروسازي نيز استفاده شود.
( پيمانكاران فرعي، قطعه سازان طرف قرارداد با خودرو ساز)

 


دسته :
برچست ها :

استاندارد 17025 ISO/IEC


تاریخ انتشار پست : 1396/10/30 بازدید : 0

« استاندارد 17025 ISO/IEC»

روند تخصصي شدن فعاليتهاي موسسات و سازمان هاي تدوين كننده استاندارد و برآن مي دارد تا نيازمندي هاي خاصي را جهت حصول اطمينان از كيفيت خدمات اين نوع سازمان ها تدوين نمايند.

17025 ISO /IEC يكي از اين استاندارد هاي تخصصي است كه براي تشريح سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاهها تدوين شده است. اين استاندارد كه با همكاري كميته بين المللي  الكترونيك ( IEC) و سازمان بين المللي استاندارد ISO تهيه شده است. الزامات خود را در دو بخش سيستم مديريت كيفيت و نيازمندي هاي فني مطرح نموده است.

مزاياي به كارگيري استاندارد:

-         ايجاد اطمينان در مشتريان در خصوص خدمات آزمايشگاهها

-    كسب سهم بازار مشتريان داراي گواهينامه 9000QS يا 16949 ISO/TS ( طبق الزامات اين استاندارد در سازمان هاي دارنده گواهي مذكور به استفاده از خدمات آزمايشگاههاي داراي گواهي 17025 ISO/ IEC مي باشد)

-         ايجاد قابليت اخذ تاييد منفي از موسسه استاندارد ملي

-  سازگاري با سيستم هاي مديريت كيفيت 9001 ISO( بخصوص براي آزمايشگاههايي كه بخش از يك سازمان بزرگ داراي گواهينامه 9001 ISO مي باشند)

-  استفاده از مزاياي عمومي استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت در سازمانها

دامنه كاربرد:

اين استاندارد براي كليه آزمايشگاههاي ارائه دهنده خدمات اندازه گيري، تست، آزمون و كاليبراسيون ( آزمايشگاههاي صنعتي) بدون توجه به تعداد پرسنل يا گستردگي محدوده فعاليتهاي آن قابل كاربرد مي باشد.

دسته :
برچست ها :

ارزيابي بهداشت حرفه اي ohsAs استانداردي


تاریخ انتشار پست : 1396/10/23 بازدید : 1

دامنه كاربرد:

اين استاندارد براي كليه منابع كاربرد دارد.

« استاندارد 18001 ohsAs »

سري ارزيابي بهداشت حرفه اي ohsAs استانداردي واحد در پاسخ به نياز فوري سازمان ها طراحي نموده و اين استاندارد قابل مميزي و اخذ گواهينامه مي باشد كه به دو بخش تقسيم شده است 18001 ohsAs كه شامل مشخصاتي مي باشد كه براساس آنها گواهي كسب مي شود و 18002 ohsAs كه راهنمايي جهت پياده سازي يك سيستم مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني مي باشد.

ساختار استاندارد 18001 ohsAs سازگار ب استانداردهاي 1996: 14001 و 2000: 9001 ISO مي باشد سازمان ها به راحتي بتوانند سيستم مديريت كيفيت محيط زيست و بهداشت و ايمني شغلي را با يكديگر ادغام كرده و سيستم واحدي را ايجاد نمايند.

 

مزاياي بكارگيري استاندارد:

-  تفكري طرح ريزي شده و مستند در ارتباط با بهداشت شغلي و ايمني

-         ساختاري روشن براي مديريت ohsAs

-          ايجاد محيط كاري ايمن تر و سالم تر

-         افزايش آگاهي و دانش در خصوص مديريت ايمني و بهداشت شغلي

-         كاهش ريسك حوادث رويدادها و هاي شغلي

دامنه كاربرد:

اين استاندارد در كليه سازمان هاي توليدي و خدماتي داراي كاربرد مي باشد.

دسته :
برچست ها :

مزاياي بكارگيري استاندارد


تاریخ انتشار پست : 1396/10/16 بازدید : 1

مزاياي بكارگيري استاندارد:

-  ايجاد سيستمهاي مديريت زيست محيطي كه منجر به حفاظت بيشتر از محيط زيست مي شود.

-   به حداقل رسانيدن موانع غير تعرفه اي تجاري و تسهيل تجارب بين الملل با توجه به بها دادن بيشتر به محيط در سازمان ها

-         جلب مشتريان بيشتر و افزايش سهم بازار در سطح بين المللي

-         افزايش رعايت مقررات و قوانين مربوطه به محيط زيست

-          استفاده بهينه از منابع طبيعي تسهيل تجارب بين الملل

-          ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي سازمان

دامنه كاربرد:

اين استاندارد براي كليه منابع كاربرد دارد.

دسته :
برچست ها :

استاداردهاي 9000ISO


تاریخ انتشار پست : 1396/10/9 بازدید : 1

« استاداردهاي 9000ISO »

هدف از تدوين اين سري استاندارد به وجود آوردن الگوئي بين المللي براي پياده سازي و استقرار سيستمهاي مديريت و تضمين كيفيت بوده كه مورد استقبال فراوان در سطح دنيا قرار گرفت.

مزاياي بكارگيري استاندارد:

-  بررسي مجدد فعاليتهاي سازمان براساس اهداف سازمان و رفع كاستي ها.

-          شفافيت فرآيندها و شاخص ها در سازمان

-  جلوگيري از دوباره كاري ها به واسطه تعريف فعاليتهاي برنامه ريزي شده و سيستماتيك.

-         كاهش هزينه ها ايجاد اطمينان و اعتماد در بيرون سازمان

-          ايجاد اطمينان و اعتماد درون سازمان ( مشتري)

-         افزايش توان رقابت در عرصه بين المللي.

دامنه كاربردي:

اين استاندارد در كليه سازمان هاي توليدي، خدماتي، پژوهشي و آموزشي و كاربر دارد.

« استاندارد 14000 ISO»

استاندارد خانواده 14000 ISO شامل استانداردهاي بين المللي در رابطه با سيستم هاي زيست محيطي مي باشد.

اين استاندارد در سال 1996 ميلادي توسط كميته فني 207 سازمان ايزو به وجود آمد. يك سيستم مديريت زيست محيطي مي تواند به عنوان بخشي از سيستم جامعه مديريت به حساب آيد. اين سيستم شامل ساختار سازماني، فعاليتهاي طرح ريزي، تعريف مسئوليت ها. تعيين روشها و فرآيندها و همچنين در اختيار گيري منابع لازم براي تهيه، اجرا، بازنگري، حفظ خط مشي زيست محيطي سازمان است.

دسته :
برچست ها :
تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد